Real time web analytics, Heat map tracking

 

 1. Wat maakt de Stichting Roemeense Kinderhulp anders?
 2. Wat is het Familiekindertehuis, hoe ziet dat eruit en hoeveel kinderen wonen er?
 3. Tot welke leeftijd blijven de kinderen in een familie?
 4. Hoe komen kinderen in het Familiekindertehuis terecht en wie bepaalt dat?
 5. Welke kinderen komen in aanmerking voor een plaatsing?
 6. Met welk geloof worden de kinderen opgevoed?
 7. Kan ik een familiekindertehuis bezoeken?
 8. Hoe wordt je familiekindertehuis ouders?
 9. Kan ik met een kind corresponderen?
 10. Wat doet de Stichting om de integratie met de buitenwereld te bevorderen?
 11. Zijn er ook gehandicapte kinderen in het Familiekindertehuis?
 12. Kan ik werken, vrijwilligerswerk doen of stage lopen in het Familiekindertehuis?

 
1.  Wat maakt de Stichting Roemeense Kinderhulp anders?

De Stichting Roemeense Kinderhulp onderscheidt zich van anderen organisaties doordat ze zich richt op de structurele opvang van kinderen die in de samenleving het meest weerloos zijn en niemand meer hebben: achtergelaten kinderen. De Stichting Roemeense Kinderhulp biedt lange termijn opvang voor deze kinderen in de vorm van een gezinssituatie, met liefdevolle zorg en geborgenheid van een vader , moeder, broertjes en zusjes.

De basisfilosofie van de Stichting Roemeense Kinderhulp is dat ieder kind recht heeft op een thuis, een gezin. Kortom: op een goede en veilige  basis. De Stichting Roemeense Kinderhulp zorgt ervoor dat kinderen die er helemaal alleen voor staan, kunnen opgroeien in een gezin. Met de liefdevolle zorg van een moeder en een vader wordt een kind opgevangen samen met acht tot tien lotgenootjes. Samen groeien zij op al s broertjes en zusjes. Op deze manier hebben de kinderen voor de rest van hun leven een liefdevolle thuisbasis.
De kinderen groeien op in hun eigen land en cultuur en hebben uitzicht op een normale, gelukkige toekomst. En net als in een 'echt' gezin zullen deze kinderen, ook als ze het huis uit zijn, welkom zijn bij hun ouders, broertjes en zusjes. Deze unieke en betrouwbare werkwijze geeft kinderen een persoonlijk opvoeding, een goede verzorging en een degelijk opleiding. Het is bovenal een duurzame vorm van kinderhulp waarbij kinderen volledig worden begeleid zodat ze als zelfstandige volwassenen in de maatschappij kunnen staan.


 
2. Wat is het familiekindertehuis, hoe ziet dat eruit en hoeveel kinderen wonen er?

Het Familiekindertehuis bestaat uit 2 gezinshuizen waar de ouders met hun kinderen wonen. Ieder gezin bestaat uit een vader , moeder en maximaal 10 kinderen.
Het allesomvattende project rond het Familiekindertehuis heeft de naam Tinkerbell gekregen, en bestaat niet alleen uit de gezinshuizen. Tinkerbell omvat momenteel (2007) een speeltuin, een voetbalplaats, een aantal landbouwkassen, grasland, een boomgaard in wording en een dierenverblijf. Dit alles staar de gezinnen van Tinkerbell ten dienste om zoveel mogelijk in de eigen behoeften te voorzien.

Klik hier voor meer informatie

naar begin
 
3. Tot welke leeftijd blijven de kinderen in een familie?

Er is geen leeftijdsgrens. Gewoonlijk blijven kinderen toevertrouwd aan de zorg van het Familiekindertehuis tot zij in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Dat wil zeggen: totdat zij hun opleiding hebben afgerond en een baan hebben gevonden of in sommige gevallen tot zij gaan trouwen. Dit zal per kind verschillend zijn. Sommige kinderen zijn er op hun zestiende klaar voor om op eigen benen te staan, anderen pas op hun twintigste. Evenals in een normaal gezin, het blijft hun ouderlijk huis.

naar begin
 
4. Hoe komen kinderen in het Familiekindertehuis terecht en wie bepaalt dit?

De Stichting Roemeense Kinderhulp werkt samen met de lokale kinderbescherming. Deze instantie neemt ook de uiteindelijke beslissing over welke kinderen aan onze zorg worden toevertrouwd. Het kan ook voorkomen dat particulieren horen over het werk van de Stichting Roemeense Kinderhulp en besluiten een verzoek bij ons in te  dienen voor toelating van kinderen die er alleen voor staan en die zij niet kunnen helpen. Helaas komt het nog steeds voor dat kinderen te vondeling worden gelegd.
De criteria voor het toelaten van kinderen worden vastgesteld door de kinderbescherming, overeenkomstig de richtlijnen van Pro Sovata en met aandacht voor de sociale, economische en wettelijke omstandigheden. De beslissing voor toelating tot het Familiekindertehuis wordt gemaakt door een commissie die bestaat uit de kinderbescherming, het bestuur van de Stichting, een sociaal werker en de ouders van het gezin waar het kind wordt geplaatst. De afkomst en de huidige leefomstandigheden worden meegenomen bij het bepalen of het Familiekindertehuis de beste oplossing voor het kind is. De commissie zorgt er ook voor dat het kind alle benodigde documenten heeft en dat alle wettelijke verplichtingen worden vervuld.

Klik hier voor foto's van verwaarloosde/achtergelaten kinderen.

naar begin
 
5. Welke kinderen komen in aanmerking voor een plaatsing?

In principe komen alle kinderen die er alleen voor staan en niemand hebben die voor ze kan zorgen in aanmerking om in het Familiekindertehuis te komen wonen. De meest voorkomende oorzaak is : Verwaarlozing en verlating door de ouders.
Dit zijn de zogenoemde 'sociale weeskinderen', waarbij de vader en de moeder niet . Zo kan het voorkomen dat de vader en de moeder beiden niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen en dat er geen naaste familie is om de kinderen goed op te vangen.

Klik hier voor foto's met voorbeelden van deze situaties.

naar begin
 
6. Met welk geloof worden de kinderen opgevoed?

De Stichting Roemeense Kinderhulp is niet gebonden aan een specifiek geloof en kinderen worden dan ook ongeacht hun religie door ons opgevangen. Elk kind in het Familiekindertehuis wordt opgevoed met het geloof van zijn of haar ouders. Als het geloof van de ouders niet bekend is, wordt het kind opgevoed met de religie van de kindertehuis ouders.

Klik hier voor foto's van doopdienst

naar begin
 
7. Kan ik het Familiekindertehuis bezoeken?

Het kan, maar we willen we dit niet stimuleren. Wij proberen van het Familiekindertehuis namelijk een zo normaal mogelijke leefgemeenschap te maken en de kinderen een stabiel en ongestoord leven te bieden. Dit is niet goed mogelijk als zij vaak worden bezocht door donateurs.

Als u Sovata en Tinkerbell wilt gaan bezoeken, willen wij uw bezoek aankondigen, zodat gezinnen kunnen aangeven wanneer uw bezoek gelegen komt. Wij vinden het belangrijk om de privacy van de mensen in het familiekindertehuis te respecteren. Het is niet de bedoeling dat er onverwacht bezoek op de stoep staat. Wij verzoeken u daarom vooraf contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder en geven u alle benodigde informatie.

naar begin
 
8. Hoe wordt je familiekindertehuis ouders?

De ouders worden via een selectieprocedure geworven. Zij zijn altijd afkomstig uit Roemenie. De taak van de ouders is zwaar. Zij zijn heel belangrijk voor de kinderen en vormen de spil  van het gezin.
Om toekomstige ouders goed voor te bereiden op hun taak, volgen zij een intensieve theoretische en praktische cursus, worden zij psychologisch getest en is er een intensieve begeleiding.

naar begin
 
9  Kan ik met een kind corresponderen?

Het is mogelijk de gezinnen in Tinkerbell een kaartje te sturen. Het is niet gewenst met één specifiek kind te corresponderen, maar u kunt uiteraard wel kaarten sturen aan de gezinnen en alle kinderen in het geheel. De kinderen zullen blij zijn met de kaarten uit Nederland.
Wij zorgen er samen met onze zusterorganisatie voor dat uw post goed terecht komt. Het beantwoorden hiervan zal voor de ouders een extra belasting geven. Het zal het dan ook niet in alle gevallen lukken. Sowieso houden we u op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen in en rond het familiekindertehuis via onze Tinkerbell's Post.

naar begin
 
10. Wat doet de Stichting Roemeense Kinderhulp om de integratie met de buitenwereld te bevorderen?

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen niet alleen goed met elkaar omgaan, maar ook met andere kinderen uit Sovata. Tinkerbell is gelegen in de directe nabijheid van een school. Doordat onze voorzieningen ook toegankelijk zijn voor kinderen en ouders uit de omgeving, en onze kinderen de lokale scholen bezoeken, ontmoeten onze kinderen ook de kinderen die in Sovata wonen. Vooral de speeltuin is een vaak bezochte plaats. Met diverse projecten en activiteiten probeert Tinkerbell ook de lokale gemeenschap te betrekken bij het Familiekindertehuis. Op deze manier kunnen ook andere kinderen profiteren van de hulp die de Tinkerbell kinderen krijgen. Het Familiekindertehuis raakt daardoor niet geïsoleerd van de  omgeving, maar draagt bij aan een goede integratie.

naar begin
 
11.  Zijn er ook gehandicapte kinderen in het Familiekindertehuis?

In de meeste landen, waaronder Roemenië, worden gehandicapte kinderen nog steeds niet geaccepteerd en meestal heel slecht behandeld.
Deze kinderen hebben speciale verzorging nodig en hiervoor opgeleide ouders. Het familiekindertehuis is niet in staat de noodzakelijke begeleiding en verzorging te garanderen. Kinderen met een ernstige handicap kunnen beter opgroeien in alternatieve faciliteiten buiten het Familiekindertehuis waar de speciale verzorging gegarandeerd kan worden..

naar begin
 
12. Kan ik werken, vrijwilligerswerk doen of stage lopen in het Familiekindertehuis?

Nee, in principe kan dit niet. Ons beleid is dat kinderen worden verzorgd en opgevoed temidden van mensen met dezelfde culturele achtergrond. Ook vinden wij het belangrijk dat mensen uit de omgeving daar kunnen werken omdat dit de werkgelegenheid ter plaatse stimuleert. Bovendien geven wij er de voorkeur aan dat de mensen die werkzaam zijn in het huis dit voor vele jaren zullen doen. Op die manier krijgen de kinderen een stabiele en veilige leefomgeving en hoeven ze niet steeds aan nieuwe mensen te wennen.

naar begin